Hi, How Can We Help You?

Náhrada škody a bolestné

img

Náhrada škody, bolestné a sťaženie spoločenského uplatnenia

Poradenstvo a zastupovanie v prípadoch náhrady škody na zdraví spôsobenej nesprávnym lekárskym postupom, špecifikácia jednotlivých nárokov pacienta, podanie žaloby, prípadne trestného oznámenia:

  • poradenstvo v prípadoch náhrady škody na zdraví spôsobenej nesprávnym lekárskym postupom "non lege artis" založené na úspešnom prípade z praxe, špecifikácia jednotlivých nárokov pacienta, pomoc so zabezpečením znaleckého posudku o náhrade škody na zdraví, podanie žaloby, trestného oznámenia alebo zastupovanie v konaní o mimosúdnej dohode
  • poradenstvo ohľadom nemajetkovej ujmy v prípade násilnej smrti blízkych osôb a pod.

Informácie: