Hi, How Can We Help You?

Právne služby

img

Občianske právo

Zabezpečujeme prípravu občianskoprávnych zmlúv, najmä zmluvy o pôžičke, kúpne, nájomné a darovacie zmluvy; rovnako poskytujeme právnu pomoc v dedičskom konaní.


Viac info
img

Stavebné právo a právo nehnuteľností

Právna pomoc v súvislosti s prevodom a nadobúdaním nehnuteľností, zriaďovanie záložných a vecných práv, poradenstvo pri územnom a stavebnom konaní.

Viac info
img

Obchodné právo

Právne poradenstvo v oblasti všetkých obchodnoprávnych sporov vrátane zastupovania v súdnom a exekučnom konaní. Ponúkame vypracovanie všetkých typov obchodných zmlúv ako aj vymáhanie pohľadávok.

Viac info
img

Register partnerov verejného sektora

Zabezpečujeme zápis partnerov verejného sektora do registra partnerov verejného sektora, overovanie koncových užívateľov výhod a poskytujeme služby oprávnenej osoby.

Viac info
img

Pracovné právo

Príprava a pripomienkovanie pracovných zmlúv, zastupovanie v sporoch so zamestnávateľmi a zamestnancami.

Viac info
img

Družstevné právo

Právne služby v súvislosti so založením, zmenami a likvidáciou družstiev; zabezpečujeme výkup/predaj družstevných podielnických listov a prevod členských práv.

Viac info
img

Rodinné právo

Poradenstvo a zastupovanie v prípadoch úpravy starostlivosti o deti, rozvodov, vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov a výživného

Viac info
img

Právo obchodných spoločností

Právne služby v súvislosti so založením, zmenami a likvidáciou spoločností; zabezpečujeme prevod obchodných podielov a akcií obchodných spoločností.

Viac info
img

Konkurzy a reštrukturalizácie

Právna pomoc v súvislosti s návrhom na vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie, vypracovanie prihlášok pohľadávok do konkurzného či reštrukturalizačného konania.

Viac info
img

Fúzie, akvizície a due diligence

Analýza podnikov z právneho, daňového i finančného hľadiska a due diligence.Viac info
img

Zmluvy a dohody

Klientom ponúkame kompletnú prípravu a pripomienkovanie zmlúv z oblasti najmä obchodného, občianskeho, stavebného alebo pracovného práva.


Viac info
img

Náhrada škody a bolestné

Poradenstvo a zastupovanie v prípadoch náhrady škody na zdraví spôsobenej nesprávnym lekárskym postupom, špecifikácia jednotlivých nárokov pacienta, podanie žaloby, prípadne trestného oznámenia.

Viac info
img

Správne právo

Poskytovanie komplexných právnych služieb v správnom práve vrátane zastupovania klientov v správnom konaní.Viac info
img

Zoznam hospodárskych subjektov

Realizujeme registráciu subjektov do Zoznamu hospodárskych subjektov v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Viac info
img

Konverzia dokumentov

Zabezpečíme pre Vás konverziu dokumentov v oboch smeroch, t.j. ako z elektronického dokumentu opatreného zaručeným elektronickým podpisom do tlačenej formy, tak z tlačeného dokumentu do elektronickej formy.

Viac info
img

Zápis konečného užívateľa výhod

Realizujeme identifikáciu a zápis konečných užívateľov výhod do Obchodného registra.Viac info