Registrácia partnerov verejného sektora

img

Komplexné služby oprávnenej osoby pri registrácii partnerov verejného sektora v RPVS

Partner verejného sektora

Partnerom verejného sektora je každá fyzická a právnická osoba, ktorá je príjemcom peňažných prostriedkov, majetku alebo majetkových práv z verejných zdrojov (štát, obce, VÚC, a nimi financované právnické osoby). Ide najmä o tieto osoby:

  • poskytovateľ zdravotnej starostlivosti (lekárne, ambulancie a pod.)
  • dodávateľ a každý subdodávateľ v rámci verejného obstarávania
  • všetky osoby prijímajúce finančné prostriedky, majetok alebo majetkové plnenia z verejných zdrojov alebo eurofondov
  • každá osoba uzatvárajúca zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa zákona o verejnom obstarávaní
  • osoby povinne zapisované do registra podľa osobitných predpisov (napr. držitelia banského oprávnenia, zhotovitelia geologických prác, osoby poverené správcom výberu mýta, osoby poverené správcom výberu úhrady diaľničnej známky)
  • všetky osoby, na ktoré boli postúpené alebo inak nadobudli pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, VÚC alebo právnickej osobe zriadenej zákonom

Partnerom verejného sektora nie je osoba, ktorá má nadobudnúť finančné prostriedky, majetok alebo majetkové práva jednorázovo v hodnote neprevyšujúcej 100.000,- Eur, resp. v hodnote neprevyšujúcej 250.000,- Eur pri opakovaných plneniach v rámci jedného kalendárneho roka. Pokiaľ si nie ste istí, či sa povinnosť registrácie do Registra partnerov verejného sektora (RPVS) vzťahuje aj na Vás, kontaktujte nás a radi Vám poradíme.

Konečný užívateľ výhod

Konečným užívateľom výhod (KÚV) je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu - podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod. Konečný užívateľ výhod sa rovnako ako partner verejného sektora zapisuje do Registra partnerov verejného sektora.

Registrácia v Registri partnerov verejného sektora

Naša advokátska kancelária túto službu poskytuje subjektom na celom území Slovenskej republiky. Ceny za vykonanie registrácie do RPVS a výkon povinností oprávnenej osoby sú individuálne a to najmä v závislosti od vlastníckej štruktúry partnera verejného sektora. Ceny sa pohybujú pri spoločnostiach s ručením obmedzeným od 450,- EUR, pri akciových spoločnostiach, družstvách a ostatných právnych formách od 500,- EUR. V prípade Vášho záujmu Vám zašleme cenovú ponuku pre registráciu Vášho subjektu. Ponúkame komplexné služby v súvislosti s registráciou do Registra partnerov verejného sektora.


Nečakajte s registráciou, kontaktujte nás a zaregistrujte sa ešte dnes.
Informácie: