Hi, How Can We Help You?

Správne právo

img

Správne právo

V oblasti správneho práva poskytujeme najmä nasledujúce služby:

  • vypracovanie vybraných podaní
  • zastupovanie v správnom konaní podľa zákona č. 71/1967 Z.z. o správnom konaní (Správny poriadok)
  • zastupovanie v osobitných konaniach, najmä v katastrálnom konaní, stavebnom konaní, priestupkovom konaní a iných konaniach pred orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy
  • žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutí správnych orgánov, opravné prostriedky proti rozhodnutiam správnych orgánov

Informácie: