Hi, How Can We Help You?

Konverzia dokumentov

img

Konverzia dokumentov

Zabezpečíme pre Vás konverziu dokumentov v oboch smeroch, t.j. ako z elektronického dokumentu opatreného zaručeným elektronickým podpisom do tlačenej formy (prípadne do elektronického dokumentu bez podpisu), tak z tlačeného dokumentu do elektronickej formy, pričom výsledný dokument v ktorejkoľvek forme má váhu originálu. Uvedená služba má mnoho využití, napr. „zhmotnenie“ elektronicky doručených rozhodnutí štátnych orgánov, orgánov verejnej správy alebo súdov, rovnako je vhodným prostriedkom elektronického archivovania dokumentov s okamžitým prístupom k dokumentom z akéhokoľvek miesta s prístupom na internet a takisto je vhodným riešením pri podávaní návrhu na vklad do katastra nehnuteňostí.

Konverzia dokumentov šetrí Vás čas aj peniaze. Vďaka konverzii tlačeného dokumentu do jeho elektronickej podoby napríklad pri kúpnych alebo darovacích zmluvách k nehnuteľnostiam ušetríte za notára, nakoľko nemusíte overovať podpisy ďalších dvoch zmluvách pre kataster a rovnako ušetríte aj na poplatku za vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, nakoľko tento je v takomto prípade polovičný.

Naša kancelária zabezpečuje konverziu dokumentov v oboch smeroch:

1. Konverzia dokumentov v elektronickej forme (s koncovkou .zep, .xzep) na dokumenty v tlačenej podobe, prípadne na dokumenty v elektronickej podobe bez zaručeného elektronického podpisu (napríklad vo formáte .pdf). Takáto konverzia má význam najmä v prípade, keď sú Vám doručené rozhodnutia verejnej správy alebo súdov v elektronickej podobe bez doposlania predmetných rozhodnutí aj v tlačenej podobe. Rovnako sa uplatní pri vyhotovovaní rovnopisov dokumentov, nakoľko inak by bolo nutné rovnopisy dokumentov vyhotovovať u notára.

2. Konverzia tlačených dokumentov do elektronickej formy (s koncovkou .zep alebo .xzep). Táto konverzia je výhodná napríklad pri elektronickej komunikácií s úradmi, katastrom ale aj pri archivácii dokumentov, nakoľko elektronické konvertované dokumenty sú plnohodnotnou náhradou ich tlačených originálov.

Informácie: